مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
ویژه
قیمت 1,975,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
قراردادها و پرسنل
• امکان تعریف انواع قراردادها
• قابلیت تعیین میزان ساعت کاری در قرارداد برای استفاده در کلیه بنگاه های اقتصادی با هر نوع پرسنل
• گنجانده شدن کلیه مولفه های استاندارد اداره کار برای تعریف قرارداد
• امکان ثبت مشخصات کامل پرسنل و کارکرد ماهیانه افراد


فیش حقوقی

• تنظیمات مالیات حقوق و تنظیم فیش حقوقی برای تعیین محاسبه مالیات حقوق و عیدی
• ثبت وام و مساعده برای هر پرسنل به صورت ماهیانه
• امکان ثبت پاداش برای هر پرسنل در هر ماه
• امکان اضافه کردن مولفه های دلخواه و متغیر در فیش حقوقی در هر ماه برای هر پرسنل به صورت مجزا
• امکان پرداخت عیدی بر روی فیش حقوقی به صورت ماهیانه و یا به صورت یکجا در فیش حقوقی آخرین ماه سال

حسابداری حقوق و دستمزد

• ثبت اتوماتیک سند حسابداری حقوق ودستمزد برای هر ماه به تفکیک هر پرسنل

• ثبت بیمه در سند حقوق و دستمزد به صورت آرتیکل مجزا به منظور مشاهده گزارشات هزینه بیمه پرسنل
• مشاهده لیست بیمه شوندگان در هر ماه
• امکان ذخیره لیست بیمه به فرمت مورد اداره بیمه جهت ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی
• مشاهده لیست پرسنل برای اداره دارایی
• ثبت و چاپ فیش حقوقی و ...

• امکان ثبت سند حقوق و دستمزد برای اداره بیمه تامین اجتماعی به صورت آرتیکل حسابداری جداگانه
• امکان ثبت پاداش برای هر پرسنل در هر ماه
•قابلیت ثبت وام و مساعده برای هر پرسنل
•گزارش میزان مساعده و وام پرداختی به هر پرسنل
•امکان تعریف ساعات کاری روزانه پرسنل در هر قرار داد به صورت جداگانه
•امکان اضافه کردن مولفه های دلخواه به هر پرسنل به طور جداگانه موقع ثبت فیش حقوقی
•اضافه کردن اضافات یا کسورات به هر نوع قرار داد با قابلیت مقدار دهی موقع ثبت فیش حقوقی
•امکان ذخیره لیست بیمه به فرمت مورد اداره بیمه جهت ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی