مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
قیمت 2,500,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
با افزونه پروژه سود و زیانی میتوان دو یا چند مجموعه را به سیستم معرفی کرد و هم زمان سندهای هر دو مجموعه را با در نظر گرفتن پروژه مربوطه ثبت کرد و گزارشات حسابداری و انبار داری مجموعه ها را به صورت جداگانه یا تلفیقی دریافت کرد . همچنین میتوان در کارخانجات مراکز هزینه را به سیستم معرفی کرده و از چندین بار تعریف کردن هزینه ها جلوگیری کرد و گزارشات مورد نیاز را از سیستم دریافت نمود